Visie op kwaliteitsvol onderwijs

1. LEREN IN EEN GEZOND LICHAAM 

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen . We creëren hiervoor een VEILIG SCHOOL- EN KLASKLIMAAT waarbij we niet alleen het WELBEVINDEN van elke leerling opvolgen, maar ook de nodige handvaten aanreiken om te leven samen met elkaar en te leren van elkaar .

Door het integreren van bewegingsactiviteiten in functie van het leren – BEWEGEND LEREN– draagt de school bij aan een gezonde leeromgeving . Dit zorgt voor een positief effect op de concentratie en aandacht van de leerlingen .

Samen met onze culturele partners uit de omgeving wordt samen met kinderen en ouders de brug gelegd naar BUITENSCHOOLSE LEER- EN BEWEEGMOGELIJKHEDEN .

Vaste fruitdagen, water op school, thema’s ifv gezondheid,… dragen bij tot het stimuleren van een GEZONDE LEVENSSTIJL tijdens en na schooltijd .  

2. NEDERLANDS STIMULEREN OP SCHOOL EN THUIS

Samen leven in Brussel is samen leven in een meertalige omgeving, waarbij kinderen een rijke bagage meedragen en kunnen benutten bij het leren van de Nederlandse taal . We stellen het gebruik van het Nederlands voorop en gebruiken de MEERTALIGHEID ALS BRUG tussen eigen taal en schooltaal .

Centraal staat taalvaardigheid met het accent op COMMUNICATIE . De nodige motivatie, interesse, positieve houding en waardering tegenover taal zorgt voor het beter begrijpen van het taalaanbod en het kunnen genieten van taalproducten.
Het ENGAGEMENT van ouders om hun kind te stimuleren bij het leren van een taal en hierbij een positieve houding tegenover het Nederlands te tonen is van groot belang . Deze samenwerking komt het leerproces ten goede .

Tijdens de schoolloopbaan verruimen we de PASSIEVE EN ACTIEVE WOORDENSCHAT van onze kinderen door het aanbieden van een GEDIFFERENTIEERD TAALAANBOD met het accent op SCHOOLTAAL .

Tenslotte worden de leerlingen ondersteund bij de ontwikkeling van talige basiscompetenties (spreken, lezen, schrijven, luisteren,…) zodat zij later als volwassenen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven .  

3. SAMEN STERK SCHOOL MAKEN

Als uitdrager van het GO!-onderwijs zien wij dit als een topprioriteit! … Samen leren, samen leven .
We stellen NORMEN EN WAARDEN voorop en vinden beleefd omgaan met elkaar (kinderen, ouders, leerkrachten,…) héél belangrijk.

INBRENG VAN LEERLINGEN (leerlingenraad), OUDERS (ouderraad) en EXTERNE PARTNERS zijn een verrijking voor de school .

De expertise van deze partners werkt aanvullend bij de sterktes van het leerkrachtenteam . Ook binnen het team gaan we op zoek naar TALENTEN en geven kansen om zo ook te leren met en van elkaar .

Dit samen leren wordt versterkt bij de leerlingen door het gebruik van INTERACTIEVE, UITDAGENDE WERKVORMEN.

De nodige handvaten worden aangereikt om te komen tot het LEREN LEREN met bijsturing en ondersteuning op maat .  

4. UITDAGENDE LEEROMGEVING

Elk kind dient de kans te krijgen om de wereld in al haar facetten te ontdekken . We creëren een krachtige leeromgeving waar veel SPEEL-EN LEERPRIKKELS aanwezig zijn . Er wordt gezorgd voor een uitdagende klasinrichting, een doelgerichte verrijking in de hoeken (kleuterschool) en aangepaste materialen (op niveau van de leerling).

We geven instructies vorm volgens het EDI-MODEL waarbij de leerkracht modelleert en de leerling stapsgewijs het geleerde zelf in handen krijgt.

Het ONDERZOEKEND LEREN wordt evenzo gestimuleerd door te vertrekken van een probleem en samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Afhankelijk van het te bereiken doel wordt voor het passend didactisch model gekozen.

Samen gaan we OP ONTDEKKING BUITEN DE KLAS en verruimen het leren tot buiten de schoolpoort.  Educatieve (meerdaagse) uitstappen, culturele voorstellingen, workshops, …

We bieden elk kind op deze manier de nodige kennis en vaardigheden om te groeien tot een volwaardige WERELDBURGER

5.  IEDEREEN UNIEK

Kinderen hebben elk hun TALENTEN en LEERNODEN . Samen met en door elkaar wordt elke leerling gestimuleerd en gemotiveerd om zijn of haar talenten te laten groeien .

We erkennen elk kind in zijn unieke persoonlijkheid en streven naar een OPTIMALE EN GEDIFFERENTIEERDE LEERBEGELEIDING . Rekening houdend met het NIVEAU VAN DE LEERLING en werkend in de zone van de naaste ontwikkeling .
We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen . Zo streven we naar MAXIMALE ONTPLOOIINGSKANSEN bij elk kind .

Dit doen we als team SAMEN MET OUDERS EN CLB als onmisbare partners .